Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Süheyl Ünver'in Yazmalardan Aldığı Notlar
Selma Günaydın

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

Süheyl Ünver'in Yazmalardan Aldığı Notlar
Selma Günaydın

https://www.zdergisi.istanbul/makale/suheyl-unverin-yazmalardan-aldigi-notlar-502

Süheyl Ünver arşivinin bir bölümünü sağlığında Türk Tarih Kurumuna bağışlamıştır. Üstlerinde konu başlıkları belirtilmiş karton klasörlere yerleştirdiği, çok sayıda malzeme içinde yazma eser kütüphanelerinden alınmış birtakım notlar da mühim bir yer tutar.

UÇSUZ BUCAKSIZ NOTLAR MEŞHERİ

Ucu bucağı bulunmayan bu arşiv klasörlerinin içinde son derece ufak boyutlu kâğıtlara Arapça, Farsça ve Osmanlıca alınmış notlar halinde bulunan bu evrak, yazma eserler üzerine sonradan not edilmiş birçok ilgi çekici nottan alıntılar vs. ihtiva eder: yazmalar üzerindeki istishab kayıtları, o yazmanın hangi şehirde istinsah edildiğine, hangi medrese veya hankâhta kıraat edilip hatmedildiğine, hangi tarihte kim tarafından okunduğuna, Ünver’in ilgi alanları doğrultusunda dikkat çekici bulduğu bazı muhteva bilgisine dair notlar, kopya çizimler…

Türk Tarih Kurumu Arşivinde bulunan Süheyl Ünver Koleksiyonunda yüzlerce yazma eserden alınmış yüzlerce not vardır. Bunların en azından bir kısmı veya belki de çoğu Ünver’in çalışmalarında kullanılmış olmalıdır.1 Fakat bu toplamı bütünüyle bir arada tahayyül ettiğimizde yazma eserler üzerindeki kayıtların boyutlarını tam anlamıyla resmedebilecek bir imkana erişebiliriz. Ayrıca yine bu birikime topluca baktığımızda Ünver’in çalışmalarının arkaplanına dair müthiş bir veri zenginliğine şahit oluyoruz ve elbette ‘Süheyl Ünver dikkati’ diye bir vakıayla da karşı karşıya kalıyoruz.

Küçücük fişlere yazılmış bu notlar bugün Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesine bağlı Ayasofya, Şehid Ali Paşa, Veliyyüddin Efendi, Hacı Beşir Ağa, Fatih Kütüphanesi gibi birçok yazma eser kütüphanesinde bulunan eserlerden alınmış, kopya edilmiştir. Burada II. Bayezid ile ilgili bazı örnekler sunuyoruz.

Türk Tarih Kurumu Arşivinde kayıtlı bu evrakta Ebussuud Efendi, Seyyid Şerîf-i Cürcânî gibi zevat; Halep, Dımaşk-Şam, Safed, Hârizm gibi İslam beldelerinde, Medresetü’t-Tâhiriyye, Medresetü’l-Azîziyye, Hankâhu’l-Kaffâîn, Kayıtbay Medresesi, Dârülhadîsü’l-Eşrefiyye, Hankâh-ı Samisatiyye, Cürcaniyye vb. mekanlarda istinsah edilmiş yazmalar; bazı hattatlar ve müstensihler hakkında yüzlerce not fişi bulunuyor.