Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Müzik Literatürü

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

Müzik Literatürü

https://www.zdergisi.istanbul/makale/muzik-literaturu-433

HALİL İNALCIK
Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab: Nedîmler, Şâirler, Mutribler
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018, 2. Baskı

Osmanlı Sarayında padişahların hasbahçede geçirdikleri hoş vakitleri ve bu âdetin İslam öncesi İran İmparatorluğundan Emevi, Abbasi ve Timurlu saraylarına uzanan köklü geleneğini, o dönemlerde yazılmış değerli kaynaklardan derleyerek sunan bir çalışmadır. Padişah, işret meclisi adıyla anılan bu eğlencelere yakın adamları olan nedimlerle birlikte katılır; şiir, musiki ve raks sanatlarının en seçkin örnekleri eşliğinde hoş vakit geçirirdi. Osmanlı sosyal ve kültürel tarihine bir katkı olarak hazırlanan bu eser, Sarayın ve ona bağlı ‘zarifler’ denilen yüksek sınıfın kendine has kültürünü yansıtarak az bilinen konulara ışık tutmaya çalışıyor.

 

MURAT BARDAKÇI
Refik Bey
Pan Yayıncılık, 2012, 2. Baskı

Okuyucu, Refik Beyin hatıralarında sadece geçmişin parlak musiki hayatını değil can çekişen bir imparatorluğun aristokrat sınıfında yaşanan çizgiyi koruma mücadelesini ve genç cumhuriyetin ilk sancılarını bulacaktır. İlk bölümde Refik Fersan’ın hayatını ve musikideki varlığını inceleyen Murat Bardakçı, ikinci bölümde Refik Beyin kaleme aldığı hatıraları aktarmıştır. Bu hatıralarda 20. yüzyılın en seçkin musiki adamlarından birinin başından geçen maceraları ve kendisine eskilerden intikal eden bazı ilgi çekici anekdotları okuyoruz.

 

CEM BEHAR
Aşk Olmayınca Meşk Olmaz: Geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal
Yapı Kredi Yayınları, 2019, 7. Baskı

Meşk, Osmanlı’dan Cumhuriyete sanatkâr kuşaklar arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayan bir kültür köprüsü olma özelliğini taşır. Meşk, tarih boyunca toplumsal hafızayı temsil etmiş, sanatçıları ortak bir aidiyet duygusuyla kuşatarak, bütün geleneksel sanat türleri için adeta bir harç ödevi görmüştür. Cem Behar, bugüne kadar basit bir pedagojik uygulama sayılan, bu nedenle de eleştirilen meşk yöntemini, geleneksel Osmanlı Türk musikisi bağlamında farklı bir bakış açısıyla inceliyor. Meşkin tarihi, pratiği ve ahlakı, dün-bugün ekseni üzerinde ilk defa bu detaylı araştırmayla günışığına çıkmakta...

 

BÜLENT AKSOY
Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki
Pan Yayıncılık, 2003, 2. Baskı

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemden başlayarak Türklerin tarihini, devlet, toplum, hukuk ve askerlik düzenini, gelenek ve göreneklerini, dil ve kültürlerini bir araştırma konusu hâline getiren Avrupalılar, Türklerin musikisini de in­celemekten geri kalmamış­lardır. Bu kitap, seyahatna­me, anı, günlük, mektup gibi canlı gözlem ürünü olan, Av­rupa kaynaklarında yer alan, Türklerin musikisiyle ilgili malzemeyi değerlendiriyor. 15. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıl sonlarına kadar başta İstanbul olmak üzere çeşitli Osmanlı şehirlerine gelen gezginlerin Türk musi­kisi tarihine ışık tutabilecek gözlemlerini yorumlarken, bir yandan da Avrupalıların Türk musikisine nasıl bir kültürel mercekten baktıklarını gösteriyor.

 

İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL
Hoş Sadâ: Son Asır Türk Musıkişinasları
Ketebe Yayınevi, 2019, 2. Baskı

Bugün bestelerini, güftelerini, nağmelerini büyük bir zevkle dinlediğimiz 19. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar yaşamış olan pekçok musiki üstadının biyografilerini bir araya getiren İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın konağı adeta bir musiki akademisiydi. İbnülemin, devrin büyük musiki üstadlarıyla dostluklar kurdu, konağındaki musiki ziyafetlerinde onlarla bir arada bulundu. Kimini uzaktan, kimini yakından tanıdı. Son devrin musikişi­naslarına dair birçok farklı kaynaktan topladığı bütün bilgileri Hoş Sadâ’da bir araya getirdi. Ömrü vefa etmediği için bitiremediği ve ancak “C” maddesinin ortasına, Cemil Bey’e kadar ikmal ettiği eserin kalan kısmını, İbnülemin’in notlarından ve başka kaynaklardan derleye­rek Avni Aktuç tamamladı. İlk baskısı 1955’te İş Bankası tarafından yapılan eser, ara­dan geçen 64 seneden sonra Ketebe Yayınları tarafından tekrar neşredildi.

 

SADETTİN NÜZHET ERGUN
Türk Musikisi Antolojisi
Vadi Yayınları, 2017, 2. Baskı

Türk Musikisi Antolojisi, 20. yüzyılda Sadettin Nüzhet Ergun tarafından kaleme alınmış, alanında bir şaheserdir. Eserin tamamı üç ya da dört cilt olarak tasarlanmasına rağmen, yazarın ömrünün vefa etmemesi neticesinde, sadece dinî eserlerin bulunduğu ilk iki cildin neşri tamamlanabilmişti. 1943 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından çıkan kitap, yazarın vefatının 70. sene-i devriyesinde, tek cilt olarak tekrar neşredildi. Muhte­viyatında 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yaşamış pek­çok dinî eser bestekârının hayatı ve sanatı ile ilgili bilgi verilmiş, bestelenen eserler makamları ve mümkün ola­bildiğince güfte sahipleri ile birlikte antolojileştirilmiştir. Kendisi de gençliğinde bir Sadî Şeyhi olan Sadettin Nüzhet, bilhassa 19 ve 20. yüzyılların dinî musiki hayatı hakkında gayet mühim ve başka kaynaklarda zikredilmeyen bilgiler vermekte, çarpıcı gözlemlerini okuyucu ile paylaşmaktadır.

 

ONUR GÜNEŞ AYAS
Mûsiki İnkılâbı’nın Sosyolojisi-Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim
Doğu Kitabevi, 2014.

Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp Cumhuriyet kurulduğunda geleneksel sanatlar arasında toplumun geniş kesimlerinin canlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiği belki de tek sanat müzikti. Bu çalışma klasik Türk müziği geleneğinin, ayakta kalmayı nasıl başardığını, Batıcı politikalar karşısında ne tip uyum ve direnç örüntüleri sergilediğini ve bunların sonucunda nasıl bir dönüşüm geçirdiğini incelemektedir.

 

MES’UD CEMİL
Tanbu¯rî Cemil’in Hayâtı
Haz. Uğur Derman, Kubbealtı Neşriyat, 2016, 2. Baskı

Tanburî Cemil Beyin hayatını, sanata bakışını merak edenler için büyük bir hazinedir. Oğlu Mesud Cemil’in son derece temiz ve akıcı bir Türkçe ile kaleme aldığı bu eser, babasını çocuk denecek bir yaşta kaybeden ve onun büyük musiki kabiliyetini ırsen tevarüs eden, 20. yüzyıl Türkiyesinin müzik tarihinde tartışmasız en önde gelen kişilerden biri olan yazarın, tanburuyla yaptığı o enfes taksimlerle beraber bize intikal eden en güzide hatıralarındandır.

 

Alâeddin Yavaşca
Ed. Sinan Sipahi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2019, 2. Baskı

Alâeddin Yavaşca, Cumhuriyetin henüz tesis edildiği bir ortamda dünyaya gelmesine ve Batı müziği anlayışının hâkim olduğu bir havayı teneffüs etmesine rağmen okumak için geldiği İstanbul’da Osmanlı’dan intikal eden kültürü, o kültürün en önde gelen temsilcilerinin meclislerinde bulunarak kazanan, bugün yaşayan klasik musiki figürlerinin en başında gelen üstad ses sanatkârı ve bestekârdır. Yavaşca hakkında pek çok belge ve bilgi, ken­disiyle yapılan uzun soluklu röportajlar, manevi evladı olarak yıllarca hizmetinde bulunmuş olan Sinan Sipahi’nin kaleminde ve editörlüğünde hayat buldu.

 

A. KEROVPYAN VE A. YILMAZ
Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Kültür Yayınları, 2010.

Osmanlı müziğinin tarihine ilişkin literatürde Müslüman-Türk dışında aidiyetler taşıyan bestekâr ve icracıların bu alandaki ‘varlık’ları şimdiye kadar büyük ölçüde isimlerinin, hayat hikayelerinin veya bilinen eserlerinin art arda sıralanmasıyla ifade edilmiş; bu verilerin işaret ettiği tarihsel gerçeklik ise, ‘Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin Türk Müziği’ne katkıları’ gibi sınırlı bir çerçeveye indirgenmiştir. Oysa, bir kültürel üretim alanının tarihsel ve sosyolojik bütünlük içinde kavranabilmesi için, o alanın bütün bileşenlerinin, kendi özgün dinamikleri de hesaba katılarak incelenmesi ve ‘büyük resim’ içinde nerede durduklarının tanımlanması gerekir. Aram Kerovpyan ve Altuğ Yılmaz Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler adlı müşterek çalışmalarında Osmanlı Türk müziğine ilişkin Türkçe literatürdeki birtakım yaklaşım sorunlarından bahsederler. Çalışmanın temel eksenini, bu yaklaşım sorununa ve ‘bütün’ü görememe eksikliğine bir alternatif sunma gayreti oluşturur. “Hampartzum No­tası: Müzikte ‘Ermenilik’ ile ‘Osmanlılık’ın Buluşması” başlıklı dördüncü bölü­m Osmanlı Ermenileri ile Osmanlı müziğinin tarihsel açıdan en belirgin kesişim alanını göstermesi bakımın­dan eserin can alıcı noktası olarak görülebilir: 19. yüzyılın başlarında, Ermeni Kilise müziğinin yazıya dökülebilmesi amacıyla oluşturulan ve bugün ‘Hamparsum Notası’ adıyla bilinen sistem, yalnızca Ermeni Kilise müziğinin değil, klasik Osmanlı müziğinin de tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Bu nota sistemi Hamparsum Limonciyan (1768-1839), Rahip Minas Pıjışkyan (1777-1861), Andon Amira Düzyan (1765-1814) ve Hagop Çelebi Düzyan (1793-1847) tarafından birlikte oluşturulmuş ve 1812’de yazıya dökülmüştür. Çalışmanın yazarlarına göre bu notanın, Ermeni mugannileri Osmanlı müziğine yaklaştıran bir etkisi vardır. 19. yüzyıl sonlarında ‘notacı’ Ermenilerden bu sistemi öğrenen Müslüman müzisyenlerin sayısı hızla artar. Enderun kapatılana kadar, burada eğitim alan öğrencilerin birçoğu Hamparsum Notası öğrenmiştir. [Arif Tapan]

 

BAYRAM BİLGE TOKEL
Sarayın Sesi Halkın Nefesi
Kapı Yayınları, 2020.
Bağımıza Gazel Düştü, Neşet Ertaş Kitabı, Türküler Kalır... gibi ‘türkü’lü kitaplar yazan Bayram Bilge Tokel, halk müziğinin teorik kısmının arka planda kalmasına yönelik ihtiyaca cevap vermeye aday bir çalışma ortaya koyuyor. Kitap, günümüzde müziğimizin iki ana kolunu meydana getiren ‘halk’ ve ‘sanat’ müziğinin kökenlerine inerek bu tarzların tarihlerini, nasıl algılandıklarını ve neleri temsil ettiklerini derinlemesine inceliyor. Yazar çalışmasına ‘müzik’ ve ‘musiki’ terimlerinin ortaya çıkışını ele alarak başlıyor, ardından Sarayın halk musikisine bakışını ve mesafesini tartışıyor. Bu eserinde türkülerin gayriresmi tarihini de yazan Tokel, toplumsal kırılma dönemlerinde müziğin nasıl bir işlev üstlendiğine ayna tutuyor.

 

AHMET SAY

Müzik Ansiklopedisi

Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2010.

NICHOLAS COOK

Müziğin ABC’si

Çev. Turan Doğan. Kabalcı Yayınları, 1999.

ANDRE HODEIR

Müzik Türleri ve Biçimleri

Çev. İlhan Usmanbaş. İletişim Yayınları, 1992.

SAADET IKESUS

Ses Eğitimi ve Korunması

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1965.

ERTUĞRUL SEVSAY

Orkestrasyon: Çalgılama ve Orkestralama Sanatı

Yapı Kredi Yayınları, 2019.

EVİN İLYASOĞLU

Zaman İçinde Müzik

Yapı Kredi Yayınları, 2002.

PAUL GRIFFITHS

Batı Müziğinin Kısa Tarihi

Çev. M. Halim Spatar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

CEVAT MEMDUH ALTAR

Opera Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989.

Klasik Müzik Kitabı Yayın Yönetmeni: Mustafa Küpüşoğlu. Alfa Yayınları, 2019.

MATTHEW RYE

Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Klasik Müzik

Çev. Osman Çeviktay. Caretta Yayıncılık, 2008.

PIERRE LASSERRE

Nietzsche’nin Müzik Üzerine Düşünceleri

Pan Yayıncılık, 2011.

SÜLEYMAN ULUDAĞ

İslam Açısından Müzik ve Semâ

Kabalcı Yayınları, 2005.

PEHLUL DÜZENLİ

İslam Kültür Tarihinde Musiki

Kayıhan Yayınları, 2014.

SAVAŞ Ş. BARKÇİN

40 Makâm 40 Anlam

Ketebe Yayınları, 2019.

ALİ UFKÎ

Saray-ı Enderun, Topkapı Sarayı’nda Yaşam

Çev. Turkis Noyan. Kitab Yayınevi, 2013.

DİMİTRİ KANTEMİROĞLU

Kitabu İlmi’l-Musiki ala Vechi’l-Hurufat: Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı (Tıpkıbasım)

Haz. Yalçın Tura. Yapı Kredi Yayınları, 2001.

EUGENIA POPESCU-JUDETZ

Prens Dimitrie Cantemir

Çev. Selçuk Alimdar. Pan Yayıncılık, 2000.

MEHMET UĞUR EKİNCİ

Kevseri Mecmuası: 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı

Pan Yayıncılık, 2016.

GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY

Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak

Vakıfbank Kültür Yayınları, 2019.

HAYDAR SANAL

Mehter Musıkisi

Millî Eğitim Bakanlığı, 1964.

MEHMET ALİ SANLIKOL

Çalıcı Mehterler

Yapı Kredi Yayınları, 2011.

EMRE ARACI

Donizetti Paşa: Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu

Yapı Kredi Yayınları, 2006.

MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL

Türk Askerî Muzıkaları Tarihi

Maarif Vekaleti Yayını, 1955.

MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL

Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri 1600-1875

Nümune Matbaası, 1939.

ÖMER EĞECİOĞLU

Müzisyen Strausslar ve Osmanlı Hanedanı

Yapı Kredi Yayınları, 2012.

EVREN KUTLAY

Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri

Kapı, 2010.

SELÇUK ALEMDAR

Osmanlı’da Batı Müziği

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.

MURAT BARDAKÇI

Sultanî Besteler: Osmanoğulları’nın Son Padişahı Mehmed Vahideddin’in Eserleri

Pan Yayıncılık, 1997.

NECDET KURU

Türk Bestekârları

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2017.

OSMAN NURİ ÖZKEPEL

Darü’l-Elhan Külliyatı

Ötüken Neşriyat, 2019.

MURAT BARDAKÇI

Maragalı Abdülkadir

Pan Yayıncılık, 1986.

RAUF YEKTA

Esatiz-i Elhan, Hoca Zekâi Dede Efendi, Hoca Abdülkâdir-i Merâgi, Dede Efendi

Pan Yayıncılık, 2000.

RAUF YEKTA

Türk Musikisi

Haz. Orhan Nasuhioğlu. Pan Yayıncılık, 1986.

Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları

Ed. Nilgün Doğrusöz, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2018.

 

M. EKREM KARADENİZ

Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

FAHRETTİN YARKIN

Türk Müziğinde Usuller

Pan Yayıncılık, 2017.

SÜHAN İRDEN

Türk Musikisinde Düzen Perde Makam Terkib Uygulamaları

Eğitim Kitabevi Yayınları, 2020.

YALÇIN TURA

Türk Mûsikisi ve Armoni

İz Yayıncılık, 2019.

KEMAL İLERİCİ

Türk Müziği ve Armonisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1981.

CEMİL ALTINBİLEK

Hoca Câhit Gözkân’ın Mûsikî Mirâsı

Kubbealtı Neşriyat, 2010.

BİLEN IŞIKTAŞ

Peygamber’in Dahi Torunu: Şerif Muhiddin Targan

İstanbul Bilgi Ünversitesi Yayınları, 2018.

MURAT BARDAKÇI

Safiye Türkiye

İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.

KURT-URSULA REINHARD

Türkiye’nin Müziği

2 Cilt, Çev. Sinemis Sun. Sun Yayınları, 2007.

ARİSTOMENİS KALİVİOTİS

İzmir Rumlarının Müziği, 1900-1922: Eğlence, Müzik Dükkânları, Plak Kayıtları

Yapı Kredi Yayınları, 2013.

HÜSEYİN SADETTİN AREL

Prozodi Dersleri

Haz. Murat Bardakçı. Pan Yayıncılık, 1992.

HÜSEYİN SADETTİN AREL

Türk Musikisi Kimindir

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

GÜNEŞ AYAS

Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacında “Musiki”

İthaki Yayınları, 2019.

SERMET SAMİ UYSAL

Baki Kalan Bu Kubbede

Timaş Yayınları, 2011.

ALİ RIZA ŞENGEL

Türk Musikisi Klasikleri İlahiler

Kubbealtı Neşriyat, 1979.

BÜLEND GÜNDEM

Yesari Asım Arsoy Hayatı ve Eserleri

Yesari Asım Arsoy’u Yaşatma Derneği, 1995.

AYŞE KULİN

Bir Tatlı Huzur: Fotoğraflarla Münir Nureddin Selçuk’un Yaşam Öyküsü

Everest Yayınları, 2016.

LÜTFİYE AYDIN

Dehanın Sesi: Tanburi Cemil Bey’in Romanı

Remzi Kitabevi, 2016.

Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar: Osmanlının Sesleri

Boyut Yayıncılık, 2001.

 

MEHMET GÜNTEKİN

İstanbul’un 100 Şarkısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2011.

MUSTAFA ÖZDAMAR

İslâmbol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme Musiki

Kırk Kandil Yayınları, 2014.

HARUN KORKMAZ

Mûsikî’nin Diyârbekri: Klasik Türk Musikisinde Diyarbekirli Bestekârlar

Kayapınar Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL

Anadolu Türküleri ve Musıkî İstikbâlimiz

Doğu Kütüphanesi, 2017.

MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL

Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları

İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı, 1929.

BELA BARTOK

Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi

Çev. Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, 1991.

JANOS SIPOS

Anadolu’da Bartok’un İzinde

Çev. Sanat Deliorman. Pam Yayıncılık, 2009.

HALİL BEDİİ YÖNETKEN

Anadolu’da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar

Sun Yayınları, 2006.

SÜLEYMAN ŞENEL

İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları

İlke Basın Yayım, 2012.

ETEM RUHİ ÜNGÖR

Karagöz Musikisi

Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989.

ETEM RUHİ ÜNGÖR

Türk Musikisi Güfteler Antolojisi

Eren Yayınları, 1981.

TÜRKÂN-HAKAN ALVAN

Saz ve Söz Meclisi

Şule Yayınları, 2016.

ŞENNUR ŞENTÜRK

Gramofon ve Taş Plak

Yapı Kredi Yayınları, 1996.

CEMAL ÜNLÜ

Gel Zaman Git Zaman

Pan Yayıncılık, 2016.

MELİH DUYGULU, CEMAL ÜNLÜ

1900’den 2000’e Yüzyıllık Ses Kayıt Tarihimize Yolculuk

Kalan Müzik, Ekinciler Holding, 1999.

RIDVAN ŞENTÜRK

Müzik ve Kimlik

Küre Yayınları, 2016.

DERYA BENGİ

60’lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük “Dünya Durmadan Dönüyor”

Yapı Kredi Yayınları, 2017.

MELİH DUYGULU

Türkiye’de Çingene Müziği

Pan Yayıncılık, 2006.

RADİ DİKİCİ

Cumhuriyet’in Divası Müzeyyen Senar

Everest Yayınları, 2011.

EVİN İLYASOĞLU

Ben Leyla Gencer: La Diva Turca

Yapı Kredi Yayınları, 2019.

EROL PARLAK

Garip Bülbül Neşet Ertaş: Hayatı Sanatı Eserleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013.

OKAN MURAT ÖZTÜRK

Zeybek Kültürü ve Müziği

Pan Yayıncılık, 2006.

Cumhuriyet’in Sesleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

 

CHARLES AZNAVOUR

Geçmiş Zaman Olur ki

Çev. Emre Aral Altuntaş. Aras Yayıncılık, 2003.

BEŞİR AYVAZOĞLU

Neyin Sırrı Hâlâ Hasret

Kubbealtı Neşriyat, 2002.

NEZİH UZEL

Radyoda Bir Gün

Pan Yayıncılık, 2006.

SADUN AKSÜT

Alkışlarla Geçen Yıllar

Aksoy Yayıncılık, 2000.

NAİM DİLMENER

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: Hafif Türk Pop Tarihi

İletişim Yayınları, 2003.

MARTIN STOKES

Türkiye’de Arabesk Olayı

İletişim Yayınları, 2016.

MARTIN STOKES

Aşk Cumhuriyeti: Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem

Koç Üniversitesi Yayınları, 2012.

JOHN FORDHAM

Caz

Çev. Sadettin Davran. Akbank Yayınları, 1998.

ANTON WEBERN

Yeni Müziğe Doğru

Çev. Ali Bucak. Pan Yayıncılık, 1998.

FİLİZ ALİ

Müzisyen Portreleri

Yapı Kredi Yayınları, 2016

Müzik Atlası

Boyut Yayıncılık, 2015.

 

PAUL HINDEMITH

Bestecinin Dünyası Ufuklar ve Sınırlar

Çev. Mehmet Nemutlu. Yavuz Oymak. Norgunk Yayıncılık, 2014.

JACQUES ATTALI

Gürültüden Müziğe

Çev. Gülüş Gülcil Türkmen. Ayrıntı Yayınları, 2014.

ENRICO FUBUNI

Müzikte Estetik

Çev. Fırat Genç. Dost Kitabevi, 2006.

IGOR STRAVINSKI

Altı Derste Müziğin Poetikası

Çev. Cem Taylan. Pan Yayıncılık, 2011.

AARON RIDLEY

Müzik Felsefesi Tema ve Varyasyonlar

Çev. Bilge Aydın. Dost Kitabevi, 2008.

MLADEN DOLAR

Sahibinin Sesi: Psikanaliz ve Ses

Çev. Barış Engin Aksoy. Metis Yayınları, 2013.

CRAIG O’HARA

Punk Felsefesi: Gürültünün Ötesinde

Çev. Amy Spangler, Çitlembik Yayınları, 2003.

İLHAN MİMAROĞLU

Elektronik Müzik

Pan Yayıncılık, 1991.

AYHAN EREN

Müzik Fiziği

Pan Yayıncılık, 2010.

DANİEL J. LEVİTİN

Müziğin Etkisindeki Beyin

Pegasus Yayınları, 2015.

OLIVER SACKS

Müzikofili: Müzik ve Beyin Öyküleri

Çev. Begüm Kovulmaz. Yapı Kredi Yayınları, 2014.

ANDREW SCHULMAN

Ruhu Uyandırmak: Bir Müzisyenin Bedeni, Zihni ve Ruhu İyileştirme Yolculuğu

Kitap Kurdu Yayınları, 2017.

NAZAN İPŞİROĞLU

Resimde Müziğin Etkisi

Hayalperest Yayınevi, 2017.

Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı
Haz. Bârihüda Tanrıkorur. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2019.

Vefatının 20. yılında müzisyen, ud icracısı, yazar ve bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’un sanatının daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiş. 7 ayrı ciltten oluşan eserin “Biyografi, 505 Eserin Döküm ve Fihristleri” başlıklı birinci cildi bestecinin 1952- 1999 yılları arasında bestelediği 505 eseri kapsıyor. “Dinî Eserler” başlıklı ikinci cildinde 77 dinî eser ele alınıyor. 4 Mevlevi ayini, 4 niyaz ilahisi, 2 naat, 1 durak, 5 münacat, 2 mersiye, 2 nefes, 1 tevhid, 1 niyaz, 5 tevşih, 32 ilahi ve 1 şuğul olmak üzere 12 ayrı geleneksel formda 60 eser bulunuyor. Cinuçen Tanrıkorur’un “Sözlü Eserleri” külliyatın üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltlerinde toplanmış. “Saz Eserleri” başlıklı altıncı ciltte, bestecinin 106 saz eseri bulunuyor. Külliyatın yedinci cildi ise “İstiklal Marşı, Çocuk ve Gençler İçin Eserler” başlığını taşıyor.