Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

At Literatürü

Çeviri: Tedavi, Anestezi, Viral Aşılar, Klinik Beslenme

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

At Literatürü

https://www.zdergisi.istanbul/makale/at-literaturu-261

 •  
   

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1983.
  Faruk Sümer, ön sözünde kitabı yazma gerekçesinden şöyle söz eder: “Târihteki Türk atçılığı, biniciliği ve binit takımıyla ilgili meselelerin araştırılması târihçilerin vazîfesi olduğundan bunlara dâir kaynaklardaki bilgileri eskiden beri

  toplamaktaydım. Bugünkü binit takımını incelemeye karar vermem, bu bilgilerin de işlenip burada neşredilmesine güzel bir vesîle teşkil etti.” Sümer, kitabı iki cilt olacak şekilde planlanmış, sâdece birinci cildi yazabilmiştir. Kitabın sonunda Anadolu’dan derlenmiş binit takımlarına âit fotoğraflar da yer almaktadır.

   

  Faruk SÜMER Türklerde Atçılık ve Binicilik

   
   
 •  
   

  Milenyum Yayınları, 2017.
  İhsan Abidin’in Osmanlı Atları, at ve atçılık üzerine bugün önemli bir başvuru kitabıdır. Eserin çevriyazısı, kitap yazıldıktan yüz yıl sonra Turan M. Türkmenoğlu tarafından yapıldı. Osmanlı Atları’nın içeriği, başlığıyla sınırlı kalmayarak o devirdeki civar bölge atları ve atçılığını da kapsamakta ve fotoğraf albümüyle birlikte kitap arşivlik bir değer kazanmaktadır. Kitabın sonunda at ve atçılık terminolojisini kapsayan bir lügatçe mevcuttur.

   

  İhsan Abidin AKINCI Osmanlı Atları

   
   
 •  
   

  Bilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 2006.
  Atçılığa gönül vermiş, bir ömür bu uğurda çabalamış bir isim olan Ertuğrul Güleç’in yıllar süren gözlem ve araştırmaları, ansiklopedik bir tasnifle okuyucunun istifâdesine sunulmuştur. Türk at literatürünün bu kıymetli eserinde, Türk atlarının kökeninden gelişimine, atlı kültürden oyun ve sporlara, Türk atçılığının kayda değer bütün konuları anlatılmıştır.

   

  Ertuğrul Güleç Türk Atçılık Ansikolopedisi>

   
   
 •  
   

  TJK Yayınları, 1995.
  İnsan ve at birlikteliğinin şâhikasını Türk kültürü temsil eder. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve TJK ile birlikte düzenlediği sempozyumda atın Türk kültüründeki belirleyici misyonu etraflıca ele alındı.

  Ardından Emine Gürsoy Naskali editörlüğünde sempozyumun tebliğleri bir araya getirilerek kitaplaştırıldı. Eser, yalnızca atın Türk hayâtına geçmişteki etkilerinden, atlı kültürün târihî izlerinden bahsetmiyor; aynı zamanda çağdaş atçılığa dâir de önemli meseleleri de ele alıyor. Kitabın dikkate değer bir diğer yönü de Emel Esin’in İngilizce kaleme aldığı ve bu alandaki en kapsamlı makâlelerden biri olan çalışmasını “Türk Sanatında At” başlığıyla Türkçe literatüre kazandırmış olmasıdır.

   

  ÜED. Emine Gürsoy NASKALİ Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık

   
   
 •  
   

  Yapı Kredi Yayınları, 2003.
  Yoldaşımız At, insanla atın birlikte yürüyen târihine odaklanıyor. Bu ortak târihte at yalnızca bir binek veya yük hayvanı değildir. Atla insanın mâcerâsı insanlık târihinin en önemli hikâyesidir. Atın beş tırnaklı en erken atalarından Anadolu kültüründeki ayrıcalıklı yerine, atla ilgili inançlardan at ırk ve soylarına,

  Osmanlı akıncılarının atlarından Kuvâ-yı milliye atlarına, kalkınma programlarında atlara verilen önemden at yetiştirmekle görevli kurumlara, atın mitolojilerdeki yerinden dillerde atla ilişkili sözcüklere, atlı sporların başlangıcından dönüşümüne birçok konu kitapta ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.

   

  Kudret EMİROĞLU, Ahmet YÜKSEL Yoldaşımız At

   
   
 •  
   

  Kitabevi Yayınları, 2017.

  At üzerine kapsamlı bir derleme olan At Kitabı, altı bölümden oluşuyor. “Târih kaynaklarında at” başlıklı bölümde, Eski Önasya uygarlıklarından Osman’lıya târihî belgeler ışığında at kültürü ele alınıyor. “Söz varlığında at” başlıklı bölümde, çeşitli Türk topluluklarında atlı kültürün dildeki görünümleri;

  “Metinlerde at” başlıklı bölümde destanlar, kutsal kitaplar, halk edebiyatı ve modern edebiyat eserlerinde at; “At yetiştiriciliği” ve “Yörelerde at” başlıklı bölümlerde, târihten günümüze çiftlik ve haralar ve at yetiştirme usûlleri anlatılıyor. “Şecereler” başlıklı bölümde ise at için düzenlenmiş bir şecerenâme örneğine yer veriliyor.

   

  ED. Emine Gürsoy Naskali At Kitabı

   
   
 •  
   

  Bilge Kültür Sanat, 2010.
  Atlarda Vücut Yapısının Değerlendirilmesi: Neden Bazı Atlar Daha Başarılıdır?

  Alanında önemli bir boşluğu dolduran kitap, atların vücut yapılarının performanslarına nasıl yansıdığı ve ortopedik sağlıklarını ne şekilde etkilediği anlatıyor. Yapılan araştırmalar yarış, binek, gösteri, engel atlama, dayanıklılık, yük çekme gibi alanlarda

  kullanılan at ırklarının vücut yapılarında farklılık olduğunu gösteriyor. Ülkemizde atın kullanıldığı en yaygın ve büyük alan at yarışı endüstrisi olduğu için, kitap spor amaçlı atlara ve özellikle İngiliz ve Arap atlarının vücut yapılarına öncelik tanıyor.

   

  Gökçe YILDIRIM Atlarda Vücut Yapısı

   
   
 •  
   

  Bilge Kültür Sanat, 2010.
  Klasik binicilik sanatı en basit tanımla; atın, doğal hareketlerinin ve davranış biçimlerinin binicinin kontrolünde mükemmeliyete ulaştırılmasıdır. Kitap, atın ilk aşamadan başlayıp havada yapılan hareketlere kadar bütün eğitim sürecinden bahsetmektedir. Alman yazar Stefan Radtke, hassas ve kaba

  kuvvetten uzak eğitim metoduyla klasik binicilik dalında dünyânın en başarılı at eğiticilerinden biridir. Öğrencileri arasında Bavyera dresaj kadrosunun eğiticileri, ülke ve Avrupa şampiyonalarına katılıp önemli dereceler elde eden biniciler bulunuyor. Radtke, Fransa, Kanada, Letonya, İspanya ve İsviçre’de at terbiyesi üzerine kurslar veriyor.

   

  Stefan M. RADTKE At Terbiyesi (Dresaj)

   
   
 •  
   

  Gazi Koşusu 1927-2016

  TJK Yayınları, 2017.
  Gâzi koşuları, Cumhûriyet’in îlânıyla birlikte ata ve atçılığa verilen önemini göstermek açısından Türk atçılık târihinde özel bir yere sâhiptir. İlk programlı at yarışlarını başlatan cumhurbaşkanı Gâzi Mustafa Kemal Paşa adına 1927’den bu yana kesintisiz olarak düzenlenen tek spor müsâbakasıdır. Köstem’in çalışması, Gâzi koşularının anlatıldığı bir albüm niteliğindedir.

   

  Reşat KÖSTEM 90 Yılın Öyküsü

   
   
 •  
   

  Sakıp Sabancı Müzesi, 2003.
  İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin iş birliği ile 2003 yılında düzenlenen “Doğada Güç Birlikteliği; İnsan ve At” sergisi, insan ve atın binlerce yıllık geçmişini, dayanışmasını gözler

  önüne sermeyi amaçlıyordu. Sergide yer alan ve Arkeoloji Müzeleri envanterine kayıtlı 49 parça taş stel, friz ve heykel, MÖ V. yüzyıldan MS VI. yüzyıla kadar 1100 yıllık bir dönemi kapsıyor; av, tören, tarım, sunu temalı at motiflerini içeriyordu.

   

  Doğada Güç Birlikteliği İnsan ve At Sergisi

   
   
 •  
   

  Atlantic Monthly Press, 2016.
  Binicilik uzmanı Susanna Forrest kitabında, atın peşinde; Moğol bozkırlarından Versailles’ın şâşaalı saltanâtına, Pekin’de şık bir polo kulübü veya at çiftliğinden, Amerika’da bir kaleye veya müzâyede evine bir

  keşif yolculuğuna çıkıyor. Arkeolojik buluntular ve arşiv belgelerinin yanı sıra, edebiyattan ve sanat eserlerinden faydalanan yazar, derlediği muazzam bilgiyi entelektüel bir yaklaşımla sentezliyor ve keyifli bir anlatımla okura sunuyor. Kitap atın târihsel süreçte hayâtımızda üstlendiği kritik rolü, kültürün ve ekonominin sınırlarını ne şekilde belirlediğini ortaya koyuyor.

   

  Susanna FORREST The Age of the Horse: Equine Journey Through Human History

   
   
 •  
   

  University of Oklahoma Press, 2007.
  Uluslararası At Irkları Ansiklopedisi, at ve at ırklarıyla ilgilenenler için oldukça değerli bir referans kaynağı ve bu alanda en kapsamlı sâha araştırmalarından biridir. Araştırmacı yazar Hendricks, eserini 83

  ülkede, 500’den fazla at ve midilli ırkı üzerinde gözlem yaparak kaleme aldı. Nesli tükenmekte olan at ırkları konusunda önemli bilgiler veren ve at ırklarının kökeni, morfolojisi vb nitelikleri hakkında özgün tespitler yapan Hendricks, incelediği ırkları fotoğraflayarak ortaya eşsiz bir at envanteri çıkardı. Ona göre, ansiklopedi bitmiş değil; atlar üzerine düşünülmüş bu proje, ek bilgilerle periyodik olarak revize edilmeli.

   

  Bonnie L. HENDRICKS International Encyclopedia of Horse Breeds

   
   

ORHAN YILMAZAtlarda Donlar, Nişane, YürüyüşVeni Vidi Vici Yayınları, 2016.

M. Tekin KoçkarAt Irkları ve DağılımıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2016.

KLAUS DIETER BUDRASAt Anatomi AtlasıTJK Yayınları, 2010.

>PETER POPESKOEvcil Hayvanların Topografik Anatomi AtlasıNobel Tıp Kitabevi, 2010.

K. D BUDRAS- S. RÖCKVeteriner Anatomi Atlası – AtMedipres Yayıncılık, 2012.

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ Kısraklarda Doğum ve JinekolojiTJK Yayınları, 2015.

J. EDWARD CHAMBERLINAtKitap Yayınevi, 2008.

SEMİRAL BİLBAŞARAtlarTJK Yayınları, 2014.

FEDERICO TESIOAtlar Üzerine AraştırmalarTJK Yayınları, 2015.

ESER TUTELAt ve Atçılıkİletişim Yayınları, 1998.

Jean - Paul ROUXOrta Asya’da Kutsal Bitkiler ve HayvanlarKabalcı Yayınevi, 2005.

deniz gezginHayvan MitoslarıSel Yayıncılık, 2007.

MUSTAFA GÜRBÜZ BEYDİZMitolojiden Sanata Hayvan İmgesiArkeoloji ve Sanat Yayınları, 2016.

VELİ SEVİNAsur ve Urartu At Koşum Takımları Üzerine Bir NotEdebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1979.

rıza çavdarlıİslamiyetten Evvel Türklerde Atın Ehemmiyeti ve TarihiÖğretmen Gazetesi Yayınları, 1936.

FERHAT ELDAR QULIYEVAzerbaycan’ın Kurgan Gebirlerinde At DefniElm, 2008.

ERTUĞRUL DANIKKoç -At Şeklindeki Tunceli Mezar TaşlarıTürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1990.

TUĞŞAD ATA TÜRKMENSelçuklularda At ve Atçılık KültürüTJK Yayınları, 2016.

AHMET REFİKTürk AkıncılarıMuallim Ahmet Halim Kitaphânesi, 1933.

LÜTFİ BERGENTürk’ün Kanadı AtYazıgen Yayınları, 2018.

TUĞŞAD ATA TÜRKMENTürklerde AtZengin Yayıncılık, 2017.

Türk Kültüründe At, Geçmişten Günümüze At (Uluslararası Sempozyum), 6-8 Mayıs 2016Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2016.

ALİ ABBAS ÇINARTürklerde At ve AtçılıkKültür Bakanlığı Yayınları, 1993.

ALİ ABBAS ÇINARTürklerde At ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede AtHAGEM Yayınları, 1993.

SEZA SİNANLARAt Meydanı – Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı ŞenliklerineKitap Yayınevi, 2005.

CEMAL ÇETİNUlak, Yol, Durak Anadolu Yollarında Padişah Postaları (Menzilhâneler)Hikmetevi Yayınları, 2013.

YUSUF HALAÇOĞLUOsmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller)İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2014.

HALİME DOĞRUOsmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem ve Taycı Teşkilatı (XV-XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı)Eren Yayıncılık, 1990.

ASKERİ TÂLİMNÂME Arabacılık ve Mekkârecilik TâlimnâmesiDeniz Matbaası, 1930.

ATIF KAHRAMANOsmanlı Devleti’nde SporKültür Bakanlığı Yayınları, 1995.

HAYRİ BAŞBUĞAşiretlerimizde At KültürüTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1986.

SELÂHATTİN BATUTürk Atları ve At Yetiştirme BilgisiAnkara Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1938.

NURETTİN ARAL
Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri Yetiştiricilik Tarihi ve TeknolojisiTJK Yayınları, 1974.

SELÂHATTİN BATUHaflinger AtıLalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1962.

N. ARAL-S. BATUArabistan’da Atçılığın Bugünkü DurumuKöyhocası Matbaası, 1936.

RAFET ARPACIKAt YetiştiriciliğiAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, 2010.

KADRİ BİLGEMRE
Özel Zootekni II, At YetiştimekAÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1949

ORHAN DÜZGÜNEŞAtçılık (Üretme, Bakım ve Yemleme Usulleri)Ali Rıza İncealemdaroğlu Matbaası, 1946.

JAMES FILISBargir Terbiyesi vc Binicilik Usul ve KavâidiAli Rıza İncealemdaroğlu Matbaası, 1946.

Beygir Yetiştirmek ve Bakmak UsûlüMatbaa-i Osmaniye, 1926.

ORHAN DÜZGÜNEŞ
Türkiye Hayvan Yetiştirme Müesseselerinde Saf ve Yarımkan Arap Atlarının Yetiştirme, Vücut Yapılışı ve Verimleri ile Bunların Birbirile MukayeseleriAÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1953.

KOLBAY KAROLY
Karacabey Harası ve ÇayırlarıTC Ziraat Vekâleti Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Neşriyatı, 1938.

S.KANSU - Ş. BULGURLU
Karacabey Harası Hayvan Yemleri Üzerine AraştırmalarAÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1953.

Çifteler Harası Angajmanlı Tay SatışlarıDoğuş Matbaası, 1972.

ED. NİLGÜN YAVUZSoylu Bir Güzellik Tigem’de Arap Atı YetiştiriciliğiTİGEM, 2013.

İSMAİL İLHAN BAŞÇI
50. Yılında Atçılık1973.

ADİL GÜRAY
Modern Harp Gücünde At Kudretinin DeğeriGenelkurmay Başkanlığı Yayınları, 1951.

NİHAT GEZDERGeleneksel Sporlarımızdan Atasporu Cirit2002.

JEREMY JAMESByerley TurkTJK Yayınları, 2017.

SADUN OKTAVPedigri SohbetleriTJK Yayınları, 2016.

Atçılığın Dünya Ekonomisindeki YeriTJK Yayınları, 2008.

M. TEKİN KOÇKARDünyada Atçılık UygulamalarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2013.

ALİ MÜN'İM
At Koşuları veya At YarışlarıKanaat Matbaası, 1923.

İHSAN ABİDİN AKINCIYarış Atları ve İdmanTJK Yayınları, 2018.

NİMET ÜYKENTürkiye Jokey Kulübü TarihiTJK Yayınları, 2015.

REŞAT KÖSTEMTarihsel Sürecinde Atçılığımızın Yapısı ve Yarışçılığımızın OluşumuTJK Yayınları, 2000.

M. PORTEFINAt Yarışlarında Çıkıştan Varışa KadarYarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyeti Yayınları, 1946.

YALÇIN BATUR
Binicilikte Zafer YollarıErcan Matbaası, 1982.

At Yarışlarında Yasadışı Bahislerle MücadeleTJK Yayınları, 2009.

ANNA SWELLSiyah İnci – Bir Atın BiyografisiTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.

CECILY VON ZIEGESAR
Karanlık AtArtemis Yayınları, 2018.

RENE GUILLOTBeyaz YeleTJK Yayınları, 2016.

MICHAEL MURPURGOSavaş AtıTudem Yayınları, 2010.

KEVORK KİRKORYANAtların Yelesindeİnkılap Kitabevi, 2002.

HOMERICRüzgârın Kraliçesi Lady LoveDoğan Kitap, 2004.

RUPERT ISAACSONAt ÇocukBilge Kültür Sanat, 2009.

DONNA LANDRY
Asil HayvanlarE Yayınevi, 2015.

ATAOL BEHRAMOĞLUYiğitler Yiğiti ve Uçan At MasalıTJK Yayınları, 2016.

NEBİL ÖZGENTÜRKAt SevdasıTJK Yayınları, 2016.

SİNAN ÖZBEKBenim AtımTJK Yayınları, 2015.

MUZAFFER BEKMAN
Veteriner TarihiAnkara Basım ve Cildevi, 1940.

NİHAL ERK
Veteriner TarihiAnkara Üniversitesi Basımevi, 1978.

EDHEM SUBHİ
Nevsâl-i BaytarîBaytar Müfettiş-i Umumiliği Külliyatı, 1918.

BEKİR SITKI ARTUN
Nal Tekniği ve Veteriner OrtopediAÜ Veteriner Fakültesi Yayınları, 1957.

CEMAL BÖKE
At’ın Nallaması ve Ayak Hastalıkları1944.

A. ENVER AYDOĞANTay Septisemisi, Savaş ve Koruma YollarıYeni Kitap Basımevi,1943.

ENVER YAZARAt Yetiştiricilik,Tedavi, Anestezi, Viral Aşılar, Klinik BeslenmeNobel Tıp Kitabevi, 2011.

OSMAN KÜÇÜKYarış Atı Besleme ve Beslenme HastalıklarıTJK Yayınları, 2017.

RECEP ARSLANSpor Atları – Genel Bilgi, Davranışlar, Egzersiz Fizyolojisi, Antrenman, Besleme, Besin Kitapları, DopingKümbet Yayınları, 2016.

ELEANOR KELLONAtlar İçin İlkyardımTJK Yayınları, 2005.

R. J. ROSE-D. R. HODGSONAt Hekimliği – Manual of Equine PracticeKongre Kitabevi, 2012.

ASIL CLUB
Asil Arabians the Noble Arabian HorsesGeorg Olms, 1993.

BILLY GRAHAMApproaching Hoofbeats - The Four Horsemen of the ApocalypseWord Books, 1984.

SHELDON WISEVocabulary and Notes for the Wooden HorseRobert College, 1973.

JUDITH CAMPBELL
The Treasury of HorsesOctopus Books, 1972.

LUIGI GIANOLI
Horses and Horsemanship Through the AgesCrown Publishers, 1969.

DERRY MOOREHorsesRizzoli, 2016.

ERTUĞRUL GÜLEÇ KİTAPLARITürk At IrklarıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2005.

Cihan Şümul Atımız Hınıs AtıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2002.

Uzunyayla AtıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 1998.

Doğu Anadolu AtıBilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 2006.

Karakaçan Atı Istranca Atı)Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2006.

Türk Arap Atı 2004.

Türk İngiliz AtıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2005.

Ahal-teke AtıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 1995.<

Uluslararası At Irkı Avusturya Haflinger AtıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 1998.

Devletçe Korunan At IrklarıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2011.

Türkiye’de Vahşi At YılkılarıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2006.

Karaman Karadağ Yabani Yılkı AtlarıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2009.

Ata Nasıl Binilir?Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2006.

Türk Spor AtıBilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 2009.

Türk Rahvan Atı ve AtçılığıAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2007.

Uluslararası Rahvan Binicilik Terimleri ve DokümanlarBilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 2007.>

Geleneksel Atlı Kızak YarışlarıBilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 1997.

Atlı Cirit ve Yaya CiritAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2001.

Geleneksel Atlı CiritçilikBilgi Müşavirlik ve Mühendislik, 1998.

Geleneksel Atlı Cop OyunuAnadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yayınları, 2005.